Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu - Biuletyn Informacji Publicznej

 nju

 ul. Drzymały 22

 45-342 Opole  

 tel. (0-77) 401-78-00

fax (0-77) 456-68-11

Elektroniczna Skrzyna Podawcza

 

 

Godziny pracy: 7:00 - 15:00

Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00

 

 


 

 

Milion papierosów i 162 kg krajanki zabezpieczonych - handlarze nielegalnym towarem zatrzymani 

Podczas wspólnych działań Kontroli Skarbowej oraz Policji zabezpieczonych zostało 162 kg nielegalnej krajanki tytoniowej oraz blisko milion sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Nielegalny proceder naraził Skarb Państwa na straty w wysokości prawie miliona złotych.

Namierzone zostały miejsca konfekcjonowania i magazynowania nielegalnego tytoniu i papierosów. Magazyny znajdowały się w dwóch miejscowościach na terenie województwa śląskiego. Akcja przeprowadzona została w dwóch miejscach jednocześnie. W jednym z nich przechowywany był tytoń, który później krojono i przewożono do pakowania w innym magazynie.

W wyniku ww. akcji zatrzymano trzech mieszkańców Krakowa, w wieku od 33 do 37 lat. Zatrzymane osoby odpowiedzą za posiadanie i nabywanie wyrobów akcyzowych, bez oznaczenia ich znakami skarbowymi. Za nielegalny proceder i narażenie Skarbu Państwa na straty grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat oraz kara grzywny.

Sprawa realizowana jest przez małopolską Kontrolę Skarbową oraz policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

 


Kolejne zatrzymania - wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 mln zł

W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury, podczas czynności prowadzonych w dniach 17 i 18 lutego 2015 r., zadano kolejny cios w działalność zorganizowanej grupy przestępczej, działającej na terenie województw małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego.

W trakcie prowadzonych czynności dokonano przeszukań łącznie 20 siedzib firm, miejsc prowadzenia działalności gospodarczej oraz zamieszkania. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową 12 z nich. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonywanie oszustw poprzez wyłudzanie podatku VAT.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła do uszczupleń należności Skarbu Państwa w kwocie ponad 1 600 000 zł. Prokurator zastosował wobec zatrzymanych policyjny dozór, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Na poczet grożącym podejrzanym kar i grzywien zabezpieczono majątek na łączną kwotę 975 000 zł.

W sprawie przeprowadzono już ponad 400 przeszukań, szereg analiz przepływów finansowych i transakcji fakturowych. Ustalono kolejnych 300 członków grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy, wyłudzaniem podatku VAT oraz innymi przestępstwami. Grupa zajmowała się również wymuszeniami rozbójniczymi, przyjmowaniem korzyści majątkowej za wystawianie fikcyjnej dokumentacji zdrowotnej, przestępczością narkotykową, oszustwami przy zawieraniu umów leasingowych, wprowadzeniem do obrotu handlowego paliw niewiadomego pochodzenia, wpuszczaniem w obieg podrobionych znaków skarbowych akcyzy oraz wieloma innymi przestępstwami.

Wsprawie zatrzymano już 96 osób, a jest ona w początkowej fazie. Dotychczas podejrzanym zabezpieczono majątek na kwotę blisko 30 000 000 zł, zarzucono im pranie pieniędzy na kwotę ponad 214 000 000 zł oraz wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 000 000 zł.

Sprawa realizowana jest przez Świętokrzyską Kontrolę Skarbową, funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach oraz Prokuraturę Okręgową w Częstochowie.

 


 

Luksusowe „podróbki” zarekwirowane

Wspólne działania Kontroli Skarbowej i Straży Granicznej doprowadziły do udaremnienia wprowadzenia na rynek podrobionych towarów znanych światowych marek o łącznej wartości 908 tys. zł oraz zapobiegły wyłudzeniu z budżetu państwa podatku VAT w wysokości ok. 114 tys. zł.

Pracownicy Kontroli Skarbowej wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, w okolicach przejścia granicznego w Kuźnicy, zatrzymali do kontroli drogowej obywatela Litwy, który przewoził zegarki znanych firm światowych o wartości rynkowej 890 tys. zł. Towar ten był przewożony na Łotwę w ramach WDT.

W wyniku wstępnej weryfikacji, dokonanej przez pracowników Kontroli Skarbowej, okazało się, że zatrzymany towar to „podróbki". Podjęto dalsze czynności, w tym m.in. dokonano przeszukania w podmiocie gospodarczym, który sprzedał ten towar i wystawił faktury. W trakcie przeszukania ujawniono dodatkowo ponad 100 sztuk „podróbek" wód toaletowych znanych światowych mareko wartości rynkowej 18 tys. zł. Właścicielką tego towaru, okazała się pracownica firmy, która przyznała się do ich posiadania.

Ujawnienie ww. towarów w ramach WDT spowodowało, że Skarb Państwa nie stracił 114 tys. zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Do ujawnienia i zatrzymania nielegalnych towarów doszło w trakcie wspólnych działań Kontroli Skarbowej z innymi służbami, polegających na szczegółowej weryfikacji dokumentów eksportowych oraz dokumentów podróżnych występujących o zwrot VAT w procedurze TAX FREE.


 

Kasy fiskalne - 1 marzec 2015r.

Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 1544). Tym samym rozszerzeniu uległ katalog czynności, które bezwzględnie muszą być ewidencjonowane w kasie fiskalnej, m.in świadczenie usług:

a)  przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b)  przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c)  naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d)  w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e)  w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f)  w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

g)  prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h)  doradztwa podatkowego,

i)  związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

–  świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

–  usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

j)  fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

- z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

Oznacza to, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w ww. zakresie mają obowiązek od 1 marca 2015r. prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jeżeli świadczą ww. usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Nie podlega więc ewidencjonowaniu w kasie rejestrującej sprzedaż na rzecz podmiotów gospodarczych, także w przypadkach gdy są to osoby fizyczne.

 


Karuzela oszustów

Wspólne działania Kontroli Skarbowej, organów ścigania oraz słowackiej administracji podatkowej pozwoliły na zdemaskowanie grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Czech i Słowacji. Kilkadziesiąt firm zaangażowanych w nielegalny handel stalą budowlaną, świadomie i celowo wykorzystywało mechanizmy konstrukcyjne podatku VAT, uzyskując w ten sposób korzyści finansowe. Przestępcy działali od 2009 roku i wystawili ponad 6,5 tys. fikcyjnych faktur na kwotę ponad 700 mln zł.

Przestępcy wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń podatku VAT, w ramach oszustwa karuzelowego oraz posługując się „fikcyjnymi firmami", wyłudzili przy użyciu pustych faktur kilkanaście milionów złotych. Organizatorzy pełnili w łańcuchu aktywną rolę: inicjowali transakcje obrotu stalą, współtworzyli ciąg transakcji w tym pomiędzy podmiotami pełniącymi rolę słupów i buforów, koordynowali płatności, transport oraz obrót fakturowy. Pomiędzy poszczególnymi firmami istniały powiązania personalne i finansowe. Zdecydowana większość firm uczestniczących w oszustwie nie posiadała zaplecza technicznego do handlu stalą. Osoby zwerbowane do przestępstwa, czyli firmy słupy czy bufory podpisywały przygotowane dokumenty, faktury w miejscach publicznych np. restauracjach.

Wykorzystywanie pozornych wewnątrzwspólnotowych dostaw stali pozwoliło organizatorom i uczestnikom nielegalnego procederu na uzyskanie korzyści w postaci nienależnego zwrotu podatku VAT. Towar wywieziony za granicę w celu upozorowania rzeczywistego charakteru transakcji następnie wprowadzany był na terytorium kraju za pośrednictwem spółek pełniących w procederze rolę znikających podatników. Rolą tych „lewych" firm, na które rzekomo realizowane były dostawy stali od podmiotów z innych państw Unii Europejskiej było niezapłacenie podatku VAT od pierwszej transakcji krajowej oraz wystawienie faktury z podatkiem naliczonym podlegającym odliczeniu na kolejnym etapie fakturowego obrotu. Finalnie kolejny w łańcuchu faktycznie działający podmiot posiadał fakturę z podatkiem naliczonym, który pomniejszał podatek należny z tytułu sprzedaży. Ten nielegalny proceder pozwalał podmiotom działające na kolejnym etapie oszustwa na oferowanie na rynku towarów po konkurencyjnych cenach, niższych niż ceny producenta (huty polskie). W celu szybkiej i sprawnej realizacji transakcji, wszystkie firmy korzystały z usług jednego przewoźnika, a poszczególne etapy działań przestępczych odbywały się zgodnie z góry zaplanowanym przez organizatorów scenariuszem. Towar, który wyjechał za granicę, tego samego dnia, tym samym środkiem transportu był przewożony do Polski. Znikający podatnicy celowo wykazywali przeważnie kilka dostaw w jednej łącznej fakturze VAT, co miało skomplikować ich powiązanie z konkretnymi wcześniejszymi transakcjami.

Wszystkie podmioty, które brały udział w oszustwie zostały objęte kontrolą przez UKS w Kielcach, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Opolu. Kontrole prowadzone były w ścisłej współpracy z CBŚ i kilkoma prokuraturami na terenie całego kraju, co pozwoliło na zakwestionowanie ponad 6,5 tys. faktur VAT i udaremnienie wyłudzenia z budżetu państwa wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT.

 


Kolejna grupa przestępców paliwowych rozbita – oszustwa na co najmniej 330 mln zł

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z policjantami KWP, KMP we Wrocławiu i Kontrolą Skarbową, przy współdziałaniu z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Służbą Celną i Strażą Graniczną rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami na ogromną na skalę.  W efekcie przeprowadzonych działań zatrzymano 13 osób ze ścisłego kierownictwa grupy przestępczej. Ponadto przeprowadzono czynności procesowe z udziałem kilkunastu innych osób. Ujawniono i zabezpieczono mienie podlegające zajęciu o łącznej wartości ok. 167 mln złotych. 

Prowadzona na szeroką skalę realizacja sprawy, którą przeprowadzało 500 funkcjonariuszy wszystkich służb, przebiegała na terenie 9 województw i objęła ponad 60 lokalizacji. Były to miejsca zamieszkania osób, biura ze zgromadzoną dokumentacją oraz 7 baz paliwowych.W toku trwającego wiele miesięcy śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, funkcjonariusze CBŚP wspólnie z Kontrolą Skarbową ustalili, że grupa wykorzystując mechanizm tzw. „znikającego podatnika” sprowadza do Polski z innych krajów Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa stosownych deklaracji, uchylając się tym samym od uiszczenia należnego podatku VAT.  Dostarczane do Polski paliwa wprowadzane były do obrotu przy wykorzystaniu fikcyjnych transakcji wykonywanych w obrębie powiązanych ze sobą i współpracujących podmiotów. Dodatkowo w cały obrót zaangażowane były w charakterze „operatorów finansowych” podmioty działające jako różnego rodzaju stowarzyszenia, które nie mogą prowadzić tego typu działalności.  Utrudniano w ten sposób stwierdzenie przestępczego pochodzenia paliwa, jak i uzyskanych z tego procederu środków finansowych. Zyski z nielegalnej działalności inwestowane już były w różnego rodzaju legalne przedsięwzięcia, takie jak budowa osiedli mieszkaniowych oraz biurowców.

Grupa przestępcza mogła sprowadzić do Polski blisko 500 mln litrów paliwa o wartości 2 mld złotych. Szacunkowa wartość uszczupleń Skarbu Państwa wyniosła, co najmniej 330 mln złotych.Na poczet grożących podejrzanym karom finansowym, dokonano zabezpieczenia składników majątkowych będących własnością podejrzanych m.in. w postaci szeregu nieruchomości, pieniędzy oraz udziałów w spółkach o łącznej wartości 167 milionów złotych.Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym dwie z osób usłyszały zarzut kierowania tą grupą. Ponadto większość z nich usłyszała zarzut ukrywania środków finansowych pochodzących z przestępstwa oraz uchylania się od obowiązków podatkowych, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Wobec 5 osób sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec pozostałych poręczenia majątkowe w kwotach do 100 tys. złotych.

Przeprowadzenie powyższej realizacji możliwe było dzięki doskonałej współpracy wszystkich zaangażowanych służb.

 


Kontrola Skarbowa na granicach sprawdza elektronikęcfd

 Od 26 stycznia 2015r., trwają wspólne działania Kontroli Skarbowej, Straży Granicznej i Służby Celnej wymierzone w oszustów wyłudzających podatek VAT w handlu elektroniką. Tym razem uwaga służb skupi się na przejściach granicznych z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej.

Działania, prowadzone pod kryptonimem „Jabłuszko”, polegają na szczegółowej weryfikacji dokumentów eksportowych oraz dokumentów podróżnych występujących o zwrot VAT z tytułu nabycia elektroniki w procedurze TAX FREE. Ich celem jest przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT w obrocie elektroniką, jednym z obszarów szczególnie narażonych na działania przestępców gospodarczych. Oszuści podatkowi działający w tej branży wykorzystują zarówno skomplikowane mechanizmy oszustw opartych na łańcuchowych transakcjach zawieranych pomiędzy wieloma podmiotami, jak i system zwrotu podatku VAT dla podróżnych.

Intensyfikacja działań Kontroli Skarbowej, Służby Celnej i Straży Granicznej w szczególnie wrażliwych obszarach to jeden z efektów porozumienia o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym. Obecnie służby kontroli skarbowej prowadzą ponad pół tysiąca postępowań kontrolnych związanych z elektroniką. W sprawach tych spodziewane ustalenia szacowane są na ponad 3,5 mld zł oraz zostały już zabezpieczone środki finansowe w wysokości blisko 500 mln zł.

 


Ścisła współpraca Kontroli Skarbowej z organami ścigania i prokuraturą doprowadziła do postawienia w stan oskarżenia kolejnych osób wyłudzających VAT.

 

Aktem oskarżenia sporządzonym przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu objęto 12 osób, mieszkańców województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, którzy byli ogniwami w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenie podatku od towarów i usług. Osoby te w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a ograniczały się wyłącznie do jej pozorowania i wystawiania fikcyjnych faktur. Fikcyjne dokumenty wykorzystywane były w przestępczym procederze przez kolejne podmioty, które na ich podstawie dokonywały odliczenia podatku. Działając w ten sposób oszuści narazili Skarb Państwa na straty w wysokości ponad 27 mln zł. Zgromadzone przez Kontrolę Skarbową dowody pozwoliły prokuratorowi na postawienie zarzutów dotyczących m.in. poświadczania nieprawdy w dokumentach oraz prania brudnych pieniędzy. Oskarżonym grożą kary do 10 lat pozbawienia wolności.

Jest to kolejna grupa osób zamieszana w działalność przestępczą w zakresie obrotu złomem, której postawienie przed sądem możliwe było dzięki wspólnym działaniom kontroli skarbowej i prokuratury. W ubiegłym roku, w powiązanej sprawie przestępczej działalności kilkudziesięciu osób, w kilku przypadkach zapadły już wyrokibezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 do 4 lat. Sprawa jest rozwojowa.


 

Wysokie kary za karuzele podatkowe – 5 lat pozbawienia wolności

W dniu 15 stycznia 2015 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy skazał Piotra W. z województwa kujawsko-pomorskiego na karę 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyznę uznano za winnego zorganizowania tzw. przeciwstawnej karuzeli podatkowej, w wyniku której Skarb Państwa poniósł straty w wysokości prawie 36 milionów złotych.

Wspólne działania kontroli skarbowej, organów ścigania i prokuratury doprowadziły do postawienia w stan oskarżenia 13 osób, które współtworzyły przestępczą grupę zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. W tym celu przestępcy wykorzystali mechanizm karuzeli podatkowej, modyfikując go tak, aby maksymalnie utrudnić jego wykrycie przez służby skarbowe. Oszustwo polegało na tym, że wyłudzenie podatku VAT z tytułu obrotu jednym towarem, czyli telefonami komórkowymi, „maskowane" było poprzez wprowadzenie przeciwstawnego handlu innym towarem, tj. żarówkami ksenonowymi i końcówkami wtryskiwaczy do silników Diesla (tzw. podwójna karuzela podatkowa). Przestępcy wykorzystując wewnątrzwspólnotowy mechanizm rozliczeń podatku VAT oraz posługując się w sposób nieuprawniony  danymi identyfikacyjnymi legalnie działającego podmiotu krajowego (kradzież numeru NIP), wyłudzili za pośrednictwem wprowadzonych do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur prawie 36 milionów złotych.

Za winnego kierownictwa procederem wyłudzeń podatku VAT Sąd uznał Piotra W., skazując go na karę 5 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, 90 tys. zł grzywny i pięcioletni zakaz zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego. Z kolei Bogdan W., prezes jednej z fikcyjnych spółek, usłyszał wyrok roku i czterech miesięcy więzienia oraz 5 tys. zł grzywny. Jednocześnie, siedmioro oskarżonych uznało swoją winę i dobrowolnie poddało się karze.

Wyrok nie jest prawomocny.

 


 

Kontrola skarbowa kontynuuje walkę z mafią paliwową. Wzmożone działania na granicy.

Od 2 grudnia 2014r. na granicy zachodniej i granicy polsko-litewskiej kolejny raz prowadzone są intensywne kontrole cystern wwożących do kraju paliwo. Akcja prowadzona jest przez kontrolę skarbową we współpracy ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, i Policją.

Celem podjętych działań jest dalsze ograniczenie wyłudzeń podatku VAT w obrocie paliwem i zatrzymanie wykorzystywania w tym celu mechanizmu znikającego podatnika.„Znikający podatnik" pomimo wystawiania faktur i deklarowania należnego podatku VAT nie wpłaca go do budżetu powodując wielomiliardowe straty Skarbu Państwa.

W czasie prowadzonych kontroli ustala się faktycznych odbiorców przewożonych paliw, a następnie sprawdza się, czy należny od sprzedaży podatek VAT jest wpłacany przez firmy wprowadzające paliwo na polski rynek.

Poprzednie akcje, przeprowadzone w czerwcu oraz we wrześniu br., dzięki nowatorskiej formule działań, przyniosły bardzo dobre rezultaty. Szacunkowe ustalenia ze 118 dotychczas wszczętych kontroli wynoszą około 450 milionów złotych niezapłaconego podatku VAT, na poczet którego zabezpieczono majątek o wartości prawie 90 milionów złotych.

Jednocześnie, obok działań kontrolnych, w związku ze skalą nieprawidłowości w obrocie paliwami, opublikowano na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki List ostrzegawczy skierowany do wszystkich podatników dokonujących obrotu paliwami o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT zidentyfikowanymi w tej branży.

 


 asd

Kontrola Skarbowa ostrzega „Nie daj się zrobić w słupa”

Przestępcy bezwzględnie wykorzystują osoby do dokonywania „oszustw karuzelowych”.  Osoby zwerbowane do udziału w „karuzeli podatkowej” często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie grożą za oszustwa podatkowe oraz za udział w grupie przestępczej.

„Karuzela podatkowa” to sieć kilku, kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji, mających na celu wyłudzanie podatku VAT z budżetu państwa. Każdy uczestnik oszustwa karuzelowego musi liczyć się z odpowiedzialnością podatkową, karną i karną skarbową. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do wystawiania fikcyjnych faktur - wchodząc tym samym na drogę przestępstwa.

Zjawisko jest na tyle groźne, że Kontrola Skarbowa rozpoczęła kampanię informacyjną pt. „Nie daj się zrobić w słupa”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, informowanie i upowszechnianie wiedzy w tym zakresie. Należy mieć świadomość, że wejście na drogę przestępstwa jest dość łatwe, natomiast rezygnacja z udziału w nielegalnej działalności nie zawsze jest prosta. Z grupy przestępczej nie zawsze można się wycofać. A raz podjęta decyzja może wywrzeć wpływ na dalsze życie tej osoby i jego najbliższych.

 

www.slupczyoszust.pl


 

 

Kontrola skarbowa kontynuuje walkę z mafią paliwową. Wzmożone działania na granicy.

Od 1 grudnia 2014r. na granicy polsko-litewskiej oraz od 2 grudnia 2014r. na granicy zachodniej, kolejny raz prowadzone są intensywne kontrole cystern wwożących do kraju paliwo. Akcja prowadzona jest przez kontrolę skarbową we współpracy ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, i Policją.

Celem podjętych działań jest dalsze ograniczenie wyłudzeń podatku VAT w obrocie paliwem i zatrzymanie wykorzystywania w tym celu mechanizmu znikającego podatnika. „Znikający podatnik" pomimo wystawiania faktur i deklarowania należnego podatku VAT nie wpłaca go do budżetu powodując wielomiliardowe straty Skarbu Państwa. Kontrola Skarbowa

W czasie prowadzonych kontroli ustala się faktycznych odbiorców przewożonych paliw, a następnie sprawdza się, czy należny od sprzedaży podatek VAT jest wpłacany przez firmy wprowadzające paliwo na polski rynek.

Poprzednie akcje, przeprowadzone w czerwcu oraz we wrześniu br., dzięki nowatorskiej formule działań, przyniosły bardzo dobre rezultaty. Szacunkowe ustalenia ze 118 dotychczas wszczętych kontroli wynoszą około 450 milionów złotych niezapłaconego podatku VAT, na poczet którego zabezpieczono majątek o wartości prawie 90 milionów złotych.

Jednocześnie, obok działań kontrolnych, w związku ze skalą nieprawidłowości w obrocie paliwami, opublikowano na stronach internetowych Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki List ostrzegawczy skierowany do wszystkich podatników dokonujących obrotu paliwami o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT zidentyfikowanymi w tej branży.

 


 

Intensyfikacja działań kontrolnych w branży elektronicznej

ertOd 9 października 2014 r. kontrola skarbowa podjęła skoordynowane działania mające na celu wykrycie wszystkich uczestników i organizatorów procederu wyłudzania podatku VAT w obrocie elektroniką.

Z ustaleń kontroli skarbowej wynika, iż rynek produktów elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, konsoli do gier itp.), obok branży paliwowej, jest obszarem szczególnie narażonym na działania zorganizowanych grup przestępczych. Oszuści z nienależnych zwrotów podatków, uczynili sobie podstawowe źródło finansowania swojej nieuczciwej działalności, a każdy miesiąc ich aktywności, to straty Skarbu Państwa powyżej miliona złotych.

W 2014 r. w branży elektronicznej zakończono 105 postępowań kontrolnych, w których stwierdzono nieprawidłowości na łączną kwotę ponad 660 milionów złotych. Obecnie prowadzonych jest ponad 460 postępowań kontrolnych. Wstępne ustalenia podatkowe szacuje się na co najmniej 3 miliardy złotych.

Zintensyfikowane kontrole w branży elektronicznej stanowią, obok „Listu ostrzegawczego”, informującego o zagrożeniach w tym obszarze, element kompleksowych działań wymierzonych w przestępczość podatkową.

 

 


 

 

Przerwano łańcuch karuzeli stalowej

Kontrola skarbowa wykryła proceder wyłudzania podatku VAT w obrocie blachą i stalą. Skontrolowane firmy, biorące udział w oszustwie, wystawiły łącznie prawie 5000 faktur, na kwotę ok. 800 mln zł. der

Kontrola skarbowa wpadła na trop firm dokonujących wewnąrzwspólnotowego nabycia towarów w jednym z krajów Unii, które zostały wprowadzone na teren Polski poprzez łańcuszek fikcyjnych transakcji. Miały one udokumentować i uwiarygodnić obrót fikcyjnym towarem w kraju i za granicą. Tym razem, zorganizowana grupa przestępcza działająca na terenie województw: opolskiego, pomorskiego i śląskiego zajmowała się obrotem blachą i stalą. Dla uprawdopodobnienia transakcji pomiędzy firmami uczestniczącymi w karuzeli podatkowej, wprowadzono do obiegu niewielką ilość stali, która była przedmiotem wielokrotnego obrotu. Sprzedawane towary, krążąc między podmiotami uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, „wracały” do państwa pochodzenia, a tym samym do pierwszego ogniwa w łańcuchu. Podmiot w ten sposób, inicjował następnie kolejny obrót, z udziałem tych samych firm. Transakcje odbywały się bardzo szybko, często w ciągu 1-2 dni „przechodziły” przez różne podmioty.

Przeprowadzone kontrole wykazały że żadna z firm uczestniczących w procederze, nie posiadała zaplecza technicznego, gospodarczego i finansowego, który umożliwiałby im handel blachą, czy stalą, na skalę wykazywaną w dokumentacji.

Działalnością firm zarządzała hierarchicznie zorganizowana grupa przestępcza. To przestępcy decydowali, kiedy firma – uczestnik oszustwa, miała wystawić fakturę, kto był nabywcą oraz jaka kwota ostatecznie miała się na niej pojawić. Rola firm uczestniczących w łańcuchu dostaw, została sprowadzona tylko do przyjmowania faktur zakupu i wystawiania faktur sprzedaży.

Działania kontroli skarbowej doprowadziły do ujawnienia zarówno organizatorów, jak i uczestników procederu oraz zapobiegły dalszemu wyłudzaniu milionowych kwot z budżetu państwa.

 

 


 

 

Pierwsze efekty uderzenia w mafię paliwową!  

Od 22 września 2014 r. na granicy zachodniej oraz na granicy polsko-litewskiej kontrola skarbowa przy współudziale Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego sprawdza dokumentację transportowanego na teren Polski paliwa pod kątem podmiotów, które wprowadzają towar z Litwy i Niemiec.

W wyniku dotychczas prowadzonych działań na granicach skontrolowano 594 autocysterny oraz ujawniono 128 podmiotów wprowadzających paliwo z Niemiec i Litwy na teren kraju. Wobec kolejnych 77 podmiotów przeprowadzone zostały czynności analityczne. Na 205 podmiotów, ujawnionych w trakcie akcji, do właściwych Urzędów Kontroli Skarbowej skierowano już 89 wniosków o kontrolę. Z wytypowanych do kontroli podmiotów na obecny moment podjęte zostały czynności kontrolne wobec 21 firm.

Dotychczasowe szacunkowe uszczuplenia z tytułu wprowadzania na teren Polski paliwa bez zapłaconego podatku VAT wynoszą blisko 160 milionów złotych. W ramach wszczętych kontroli wobec podmiotów „paliwowych” zabezpieczono środki pieniężne na kwotę ponad 20 milionów złotych.

Czynności podejmowane przez kontrolę skarbową w walce z oszustwami podatkowymi w sektorze paliw są zauważane i pozytywnie odbierane przez organizacje branżowe. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego pozytywnie ocenia intensyfikację działań operacyjnych, wymierzonych w przestępców, zajmujących się wyłudzeniami podatku VAT w obrocie paliwami ciekłymi.

 

 


 

 

Kolejne uderzenie w mafię paliwową

ghtOd 22 września 2014r. na granicy zachodniej oraz na granicy polsko-litewskiej prowadzone są zintensyfikowane, całodobowe kontrole cystern z paliwem, które wjeżdżają na teren Polski.

Działania prowadzone są przez kontrolę skarbową przy współudziale organów podatkowych, Służby Celnej, Policji, Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego. Prowadzona akcja ma na celu wytypowanie, a następnie przeprowadzenie kontroli wobec podmiotów uczestniczących w procederze nielegalnego obrotu paliwami oraz identyfikację organizatorów tego procederu.

Podkreślić należy, iż z uwagi na wysokie ryzyko występowania nieprawidłowości w obszarze branży paliwowej w zakresie podatku VAT, kontrola skarbowa na bieżąco prowadzi działania analityczno – kontrolne w tym obszarze. Jednakże, jak wskazują wyniki działań podejmowanych na granicy wschodniej, przeprowadzonych w dniach 16 – 28 czerwca 2014r., zastosowanie nowej, dynamicznej formuły znacznie zwiększa szybkość i efektywność działań. Podczas czerwcowej akcji ujawnionych zostało 111 podmiotów wprowadzających paliwo z Litwy na teren kraju, z czego wobec 95 wszczęto kontrole. W toku kontroli stwierdzono blisko 330 milionów złotych uszczuplonego podatku VAT oraz zabezpieczono środki pieniężne na kwotę 44 milionów złotych.

W związku z tym, że zachowania firm i osób biorących udział w procederze wprowadzania paliwa bez zapłaconego podatku VAT niosą znamiona zarówno przestępstw skarbowych, jak i karnych, prowadzona będzie ścisła współpraca z organami ścigania.

 

 

 

 

  

List orzegawczy do przedsiębiorców ret

 

 

Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Gospodarki informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, zidentyfikowanymi w obrocie elektroniką

Niniejszy list kierowany jest do wszystkich podatników VAT dokonujących obrotu towarami z branży elektronicznej. List ma charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków.

Przyczyny ostrzeżenia

Wyniki prowadzonych przez służby skarbowe analiz ryzyka, potwierdzone wynikami postępowań kontrolnych, wskazują, że obszarem szczególnie narażonym na wyłudzanie nienależnego zwrotu VAT lub unikanie zapłaty należności budżetowych z tego tytułu jest rynek produktów elektronicznych, w szczególności telefonów komórkowych, tabletów, konsoli do gier itp.

więcej : list_ostrzegawczy_-_elektronika.pdf


 

95-rocznica utworzenia polskiej administracji skarbowej

 

ertDzień Skarbowości ustanowiono dla uczczenia ustawy z 31 lipca 1919 r . o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych, która wprowadziła trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej.

W 95-rocznicę utworzenia polskiej administracji skarbowej, 24 lipca br. w Warszawie odbyły się obchody Dnia Skarbowości. Podczas uroczystości pracownikom administracji podatkowej i kontroli skarbowej wręczono Odznaczenia Państwowe – Medale za Długoletnią Służbę oraz Odznaki Honorowe za Zasługi dla Skarbowości RP .

Minister finansów Mateusz Szczurek podkreślił, że Dzień Skarbowości to święto wszystkich pracowników urzędów i izb skarbowych, którzy wykonują mało popularną i nielekką pracę, jaką jest pobór podatków, a także pracowników kontroli skarbowej, stojących na straży uczciwości w obrocie gospodarczym i dbających o zdrową konkurencję między przedsiębiorcami. – Dzisiaj nie musimy się borykać z tak wielkimi problemami prawnymi i organizacyjnymi, jak przed blisko stu laty. Jednak podobnie jak wtedy podejmujemy działania zwiększające stabilność finansową i bezpieczeństwo państwa wobec zagrożeń kryzysowych – powiedział minister.

Częścią tegorocznych uroczystości było także odsłonięcie pamiątkowej tablicy na zewnętrznej stronie budynku Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście. Poświęcona jest ona skarbowcom poległym w walce z najeźdźcami w latach 1939-1945 oraz tych, którzy uratowali skarb narodowy zdeponowany w okresie wojennym w skarbcu mieszczącym się w gmachu przy ulicy Lindleya 14: Wacława Drojanowskiego, Wandę Orlicz-Dreszer, Natalię Jarczewską, Józefa Falandysza i Ignacego Zenko. Tablica, odsłonięta z inicjatywy wiceministra Jacka Kapicy, ma przypominać historię tego budynku oraz patriotyzm i poświęcenie skarbowców w latach wojny.

 


 

 

Oszuści paliwowi skazani

Zdemaskowany przez Kontrolę Skarbową przestępczy paliwowy proceder doprowadził do skazania osób zaudział w grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym handlem paliwami. Oszukali Skarb Państwa na ponad 50 mln zł. Dokonano zabezpieczenia na majątku oszustów na kwotę ok. 12 mln zł.

Grupa, która brała w nim udział, to kilkanaście nierzetelnych firm z terenu województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Nielegalny proceder rozpracowywany był przez przez kontrolę skarbową i organy ścigania. Zdemaskowanie paliwowych oszustów wymagało precyzyjnego działania. Istotną rolę w zorganizowanej grupie przestępczej pełnił rodzinny biznes handlu paliwem z nieznanego źródła. Członkowie rodziny wystawiali puste faktury, biorąc udział w procederze polegającym na obrocie dużymi ilościami substancji ropopochodnych. Nie posiadali baz paliwowych i środków transportu, nie zatrudniali też żadnych pracowników. Kupujący wiedzieli dlaczego paliwo jest znacznie tańsze, a faktury dokumentujące zakupy paliw są fikcyjne. Przestępcy paliwowi nie płacili podatku VAT i akcyzy.

Członkowie rodziny, wspólnie z innymi 17 podejrzanymi, prowadzący przestępczą działalność handlu paliwem ostatecznie trafili przed sąd. Usłyszeli zarzuty o udział w grupie przestępczej zajmującej się wprowadzaniem do obrotu gospodarczego, przy pomocy poświadczających nieprawdę faktur VAT, paliw płynnych niespełniających norm jakościowych. Przyznali się do udziału w tym procederze. Zostali skazani przez sąd. Wymierzone kary są dotkliwe: ponad 550 tys. zł kary grzywny i kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, produkcji, obrocie i dystrybucji paliw płynnych.

 

wypowiedź rzecznika prasowego UKS w Opolu

wypowiedź anonimowego analityka z UKS w Opolu

 

 

Mieszkańcy

Terenów Atrakcyjnych Turystycznie ! Kliknij w obrazek aby powiększyć

 

Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z prawem zarobku.

Mieszkańcy regionu wypoczynkowego, nieprowadzący działalności gospodarczej, posiadający lokale mieszkalne lub nadwyżki powierzchni mieszkalnej, mogą wykorzystać fakt zamieszkiwania na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać dodatkowe przychody – legalnie.

Osoby takie bowiem, w ramach tzw. „najmu prywatnego”, mogą uzyskiwać dochody, które najkorzystniej jest opodatkować ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych, według stawki 8,5%. Warunkiem skorzystania z takiej formy opodatkowania jest złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o wyborze ryczałtu. W innym przypadku dochody takie muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych.

Należy jednak pamiętać, iż osoby uzyskujące w ciągu roku przychody z „najmu prywatnego” winny złożyć takie oświadczenie
w terminie do 20-go, następnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego przychodu, a przychody rozliczać miesięcznie lub kwartalnie.

Wybór ryczałtu i zgłoszenie do opodatkowania osiągniętego przychodu, w ocenie specjalistów, jest decyzją właściwą i rozsądną, która jednocześnie pozwoli uniknąć ewentualnych sankcji karno-skarbowych oraz zainteresowania „życzliwych” sąsiadów.

Jednocześnie informujemy, iż w okresie wakacyjnym kontrola skarbowa będzie sprawdzała legalność prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowość odprowadzania podatków przez osoby wynajmujące pokoje i nieprowadzące działalności gospodarczej.


Wykorzystaj atrakcyjność regionu i zwiększ legalnie

swoje dochody!

 

 

 

yrt

1 maja 2014 – właśnie świętujemy nasze pierwsze dziesięć lat członkostwa w Unii Europejskiej. Akcesja wymagała od nas wiele pracy i wysiłku, ale bilans wychodzi zdecydowanie na plus.

Podsumowanie dziesięciolecia? – Staliśmy się stabilnym finansowo państwem, którego gospodarka jest darzona zaufaniem zagranicznych rynków finansowych, a na forum unijnym mamy silny głos liczący się w debacie europejskiej ­­– wylicza minister Mateusz Szczurek. A to dopiero pierwsza unijna dekada.

Zachęcamy do lektury broszury i mamy nadzieję, że kolejne 10 lat naszego członkostwa w UE będzie równie owocne.

10latwUEwww2.pdf

 

 

 

rty

 

Weż paragon. Nie dla szarej strefy

Czas wolny, wakacje czy ferie oznaczają wiele przygód i ciekawych zabaw. Zanim wyruszymy na wycieczkę, zanim zrobimy zakupy, przypomnijmy sobie dlaczego warto być ostrożnym, nie dać się oszukać i wziąć paragon!!!! W ramach działań edukacyjnych wszystkie urzędy kontroli skarbowej próbują obudzić wyobraźnię dzieci, młodzieży, studentów i dorosłych, by ukazać co mogłoby się stać, gdyby zabrakło pieniędzy w budżecie państwa.

 

Z inicjatywy UKS w Opolu i Katowicach, we współpracy z UKS w Białymstoku, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze powstała książeczka edukacyjna. W sposób prosty i przyjazny omawia trudne pojęcia tj: budżet państwa, reklamacja, kasa fiskalna czy uczciwa konkurencja. Budzi zainteresowanie przez bajkowy świat, rebusy, krzyżówkę czy komiks o szarej strefie. Odpowiada na pytanie dlaczego warto upomnieć się o dowód zakupu - paragon, rachunek lub fakturę VAT.

 

 

 

 

 

 


 

Zimowa edycja akcji "Weź paragon" dobiegła końca.

W okresie od 20 stycznia do 2 marca 2014 r. w całym kraju, kontrola skarbowa i administracja podatkowa prowadzili działania edukacyjne oraz kontrole w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.W województwie opolskim inspektorzy kontroli skarbowej, w ramach podejmowanych działań zmierzających do oceny wywiązywania się przez podatników z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych oraz wydawania paragonów przeprowadzili 884 kontrole skutkujące w 273 przypadkach stwierdzeniem nieprawidłowości. W związku z powyższym wymierzono 270 mandatów o łącznej wartości 81 710 zł. Natomiast urzędy skarbowe z województwa opolskiego wystawiły 114 mandatów na kwotę 31 868 zł. Akcją objęto całe województwo opolskie. Inspektorzy kontroli skarbowej realizowali swoje zadania w 113 miejscowościach.

więcej: http://www.uksopole.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=40&Itemid=71

frt

Uczniowie klasy 5 i 6 Szkoły podstawowej w Ścinawie Małej

 


 

 

Wspólne działania kontroli skarbowej, prokuratury i Centralnego Biura Śledczego doprowadziły do ujawnienia procederu na szeroką skalę handlu nielegalnym paliwem. Wprowadzono do obrotu tzw. nielegalnie wytworzone paliwo czyli gorszej jakości, niepełnowartościowe, powstające w wyniku zmieszania różnych komponentów, albo na bazie odbarwionych olejów, poza systemem fiskalnym.

Podmioty działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej stworzyły łańcuchy firm, a ich rola była ściśle określona. Ich działa dernie w szarej strefie polegało na sterowaniu obrotem towarowym, obiegiem dokumentów oraz płatnościami. To wszystko miało na celu zatarcie śladów rzeczywistej działalności i jednocześnie nadanie jej pozorów legalności. Grupa działająca pod przykrywką kilkunastu nierzetelnych firm z terenu całego kraju, od 2006r. wprowadzała do obrotu paliwa z niewiadomego źródła, posługując się fikcyjnymi fakturami. W efekcie wspólnych działań organy ścigania i kontrola skarbowa wykryli właściciela przedsiębiorstwa handlowego z województwa śląskiego, który nabywał paliwo w ilościach hurtowych z dwóch nielegalnych źródeł. Podążając tym śladem, ujawniono kolejnych kilkunastu odbiorców, którym sprzedawał nielegalne paliwo. Kontrole u odbiorców paliwa niewiadomego pochodzenia poprzedzone były drobiazgowym śledztwem prowadzonym przez CBŚ pod nadzorem Prokuratury, w ścisłej współpracy z kontrolą skarbową. Wykazano fikcyjność dokumentacji nabycia paliw przez przedsiębiorcę - „dystrybutora”.

Działalność przestępców spowodowała uszczuplenie Skarbu Państwa na kwotę 26 mln zł.

Na majątku oszustów dokonano zabezpieczenia w wysokości ponad 13 mln zł.


 

Ministerstwo Finansów docenione za walkę z szarą strefą

Ministerstwo Finansów za działania przeciwdziałające nadużyciom w obrocie paliwami znalazło się wśród firm i instytucji nominowanych w 2. edycji plebiscytu Akcenty 2013, organizowanego przez branżowy portal e-petrol.

Resort finansów dostrzegł problem „szarej strefy" i wprowadził zmiany w przepisach m.in. instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w podatku VAT sprzedawcy, które mają być rozwiązaniem przeciwdziałającym nadużyciom w obrocie paliwami – napisał serwis e-petrol w uzasadnieniu nominacji plebiscytu w kategorii Segment hurtowy. MF znalazło się wśród 5 nominowanych, obok m.in. Grupy LOTOS S.A. i ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Akcenty 2013 zostaną przyznane firmom i instytucjom, które w minionym roku wywarły znaczący wpływ na rynek paliw w Polsce.

Głosowanie na stronie www.e-petrol.pl trwa do 31 marca 2014 r., wyniki plebiscytu zostaną ogłoszone na początku kwietnia.

 


 

Zadania urzędów kontroli skarbowej na 2014r.

Ocena realizacji zadań określonych na rok 2012 i 2013 potwierdza zasadność dotychczasowych działań kontroli skarbowej, a tym samym trafność sformułowanych zadańw obszarach szczególnie narażonych na występowanie negatywnych zjawisk.

 

Wycigzzadaurzdowkontroliskarbowejnarok2014.pdf

 


Akcja "Weź paragon" zima 2014r. ert

 

Pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" w całym kraju rusza kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku.

 

 

 

 


 

Wspólne działania UKS w Opolu, ABW, Prokuratury i urzędów skarbowych.

Skarb Państwa odzyskuje miliony.

rtyDzięki zdemaskowaniu grupy spółek, które brały udział w zorganizowanym przestępstwie karuzelowym, UKS w Opolu ujawnił nieprawidłowości podatkowe w wysokości prawie 25 mln zł. Przedmiotem karuzeli była produkcja i handel maszynami, które krążyły w łańcuchu dostaw pomiędzy czynnymi podatnikami VAT UE mającymi swoją siedzibę zarówno w Polsce, jak i innych krajach Unii Europejskiej.

Kontrolowane spółki funkcjonując jako ogniwa "podatkowej karuzeli" zawierały transakcje zakupu, produkcji, modernizacji i sprzedaży tego samego towaru, tego samego dnia przy jednoczesnym znacznym wzroście jego wartości. Grupa spółek stworzyła więc sieć pozornych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem było cykliczne uzyskiwanie nienależnych korzyści finansowych m.in. wyłudzanie zwrotu podatku VAT, przede wszystkim poprzez fikcyjny wywóz maszyn za granicę i uniknięcie opodatkowania całej grupy.

Na obecnym etapie Skarb Państwa odzyskał prawie 10 mln zł.

Sprawa jest rozwojowa.


 

Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT
od 1 stycznia 2014 r.

 

 


 

Budżet od podszewki – co dla nas z naszych podatków?

Co trzeci Polak traktuje płacenie podatków jako nieprzyjemny obowiązek i nie wie, na co podatki są przeznaczane. Chcemy pokazać, że z naszych podatków finansujemy szkoły, szpitale, budujemy nowe drogi i stadiony, pomagamy organizacjom pożytku publicznego. Bez wkładu każdego z nas budżet państwa nie sprostałby zaspokajaniu niezbędnych potrzeb społecznych...

hyt


 

Wakacyjne podróże z paragonem

Szlakiem asfaltowym

Eliminowanie „szarej strefy” oraz wsparcie uczciwej konkurencji wymaga długofalowych działań, często podejmowanych wspólnie z innymi służbami. Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu wspólnie z inspektorami z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu prowadzili działania ukierunkowane na kontrole w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych oraz pojazdów, którymi świadczy się usługi przewozu osób.

Szlakiem wodnym

Inspektorzy kontroli skarbowej oprócz podróżowania po lądzie sprawdzili także czy przedsiębiorcy świadczący usługi w dziedzinie turystyki po szlakach wodnych wywiązują się z obowiązków podatkowych w zakresie zarejestrowania działalności gospodarczej i ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

gtr wer ytr try

Efekty

W wyniku przeprowadzonych akcji pracownicy UKS w Opolu ujawnili nieprawidłowości skutkujące koniecznością wystawienia 9 mandatów karnych na kwotę prawie 7 tys. zł. Z kolei inspektorzy ITD
w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy wszczęli wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karami po 3000 zł każde. Wspólne działania będą kontynuowane w przyszłości.

 


Zatrzymanych 5 osób - Skarb Państwa mógł stracić kilkunaście milionów złotych

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, dokonali zatrzymania 5 osób podejrzanych o nielegalne wprowadzanie do obrotu gospodarczego oleju napędowego. Zatrzymanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Działalność grupy przestępczej polegała na uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatku od towarów i usług poprzez wykorzystanie procedury związanej z wewnątrzwspólnotowym nabyciem i dostawą towarów poprzez zamierzone nie uiszczanie podatku oraz uzyskiwanie jego nienależnego zwrotu. W wyniku nielegalnej działalności członkowie grupy przestępczej narazili Skarb Państwa na straty kilkunastu milionów złotych. jyt

Legalizacja paliwa ze źródeł niewiadomego pochodzenia następowała poprzez zakładanie firm tzw. „słupów”, które wystawiały fikcyjne faktury na sprzedaż paliw. Podmioty - tzw. "słupy" miały za zadanie fakturowo wprowadzić do obiegu paliwo i „dać przykrywkę” firmom sprzedającym paliwo. Dlatego też firmy te zostały założone w celu stworzenia pozorów legalnego działania tzn. miały zarejestrowaną działalność, posiadały NIP i REGON, składały deklaracje do urzędów skarbowych oraz ZUS, posiadały rachunki bankowe. Firmy "słupy", biorące udział w tym procederze nie miały zaplecza technicznego umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej w tej branży.

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przeszukali też kilka podmiotów gospodarczych związanych z nielegalną działalnością grupy. Zatrzymane przez ABW osoby usłyszały zarzuty udziału oraz kierowania zorganizowana grupą przestępczą. W stosunku do dwóch osób zastosowano tymczasowe aresztowanie, wobec pozostałych zastosowano inne środki zapobiegawcze. Na poczet przyszłych należności publicznoprawnych, dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono środki finansowe na rachunkach bankowych na kwotę 1 mln zł. Funkcjonariusze ABW realizowali te czynności z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu do tej pory wszczął w przedmiotowej sprawie trzy postępowania kontrolne, a Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu dwa postępowania kontrolne.


Stoiska pszczelarzy, malarzy, manufaktura ludowa, pokazy ginących zawodów i występy zespołów ludowych - to tylko kilka z wielu atrakcji, jakie czekały na odwiedzających VIII Festiwal Folklorystyczny w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - Bierkowice . Goście mogli skosztować chleb i pieczywo obrzędowe prosto z pieca z Rudziczki. Przed południem rozpoczęły się także warsztaty kulinarne - pokazy wytwarzania produktów tradycyjnych z degustacją w chałupach.

Opolska kontrola skarbowa na specjalnym stanowisku informacyjnym udzielała wszystkim zainteresowanym porad dotyczących ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych. Dla zwiedzających przygotowana została ekspozycja starych liczydeł, maszyn do liczenia, kas sklepowych oraz kas fiskalnych użytkowanych przez obywateli na przestrzeni lat, będących własnością Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej oraz prywatnych właścicieli. Wielu odwiedzających próbowało sobie przypomnieć jak to dawno temu liczono w sklepach na liczydłach. W zderzeniu z nowoczesnymi kasami fiskalnymi wydawało sie to prawie niewiarygodne, ale wywoływało wiele wspomnień i zainteresowania. Pracownicy opolskiej kontroli skarbowej oraz administracji podatkowej w formie zabawy wyjaśniali najmłodszym trudne pojęcia tj: "szara strefa", "uczciwa konkurencja", kompletując na zakończenie wspaniałą kolekcję prac plastycznych.

lop

 


Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego jest inicjatorem wydania poradnika, stanowiącego zbiór podstawowych informacji przy podejmowaniu i prowadzeniu działaności w zakresie produkcji i sprzedaży żywności. dre

 

Poradnik stanowi zbiór obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych określających możliwości oraz formy prowadzenia działalności w ramach dostaw bezpośrednich, sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej: http://www.odnowawsi.eu/serwis/index.php?id=49&idd=608

KASY FISKALNE NA FESTYNACH, DOŻYNKACH I WYSTAWACH LUDOWYCH

Przepisy konkretnie precyzują kto jest podatnikiem, kto prowadzi działalność gospodarczą i kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej. Dla inspektorów kontroli skarbowej istotne jest, czy sprzedawca wykonuje czynności, w charakterze podatnika i czy wypełniają one znamiona definicji działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności w niektórych branżach np. sprzedaż wyrobów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, gazu płynnego, wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa.

Ważne jest więc kto bierze udział w festynie.

  • I tak przedsiębiorca prowadzący kiosk ogólnospożywczy, biorąc udział w festynie czy wystawie ludowej, wystawiając swoje stanowisko ze słodyczami i napojami – nadal wykonuje te czynności w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jeśli jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej, to na wystawie ludowej też musi ją mieć i nabijać każdą sprzedaż na kasę.
  • Z kolei jeśli festyn rodzinny lub gminny organizuje jednostka samorządu terytorialnego, jeżeli jest to jej zadanie publiczne, do którego została powołana, to nie działa w charakterze podatnika, tylko organu administracji publicznej. Wówczas nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem nie jest zobowiązana prowadzić ewidencji na kasie fiskalnej.
  • Podobnie, gdy sprzedającymi są osoby działające w organizacjach społecznych, takich jak koła gospodyń wiejskich lub komitety rodzicielskie i organizują one incydentalną, okolicznościową sprzedaż np. ciasta lub produktów wytworzonych przez dzieci, czy rodziców. Jest to działalność społeczna, niezarobkowa, nastawiona na integrację społeczną i prowadząca do zaciśnienia więzi sąsiedzkich. Uczestnicy tego typu inicjatyw społecznych angażują się, gdyż mają na uwadze inne korzyści niż ekonomiczne, a prowadzące do zaciśnięcia więzi kulturowych pomiędzy mieszkańcami, rodzicami, uczniami itp. Jeśli nie zamierzają uczynić z tego źródła stałego dochodu, to nie należy traktować tych czynności jako prowadzenie działalności gospodarczej. W takiej sytuacji nie są oni zobowiązani do używania kasy fiskalnej. Niejednokrotnie bowiem nakład pracy, czasu, koszt produktów i zaangażowanie poświęcone na organizację działalności społecznej może być znacznie większy niż uzyskany przychód ze sprzedaży tych produktów.
  • Ważne jest też, że każdy, kto wykonuje działalność zarobkową w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek, chociaż nie byłaby zarejestrowana, prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

· Wyjątek! Jeśli ktokolwiek na festynie dokonuje sprzedaży alkoholu, to musi mieć nie tylko koncesję na jego sprzedaż, ale też kasę fiskalną rejestrującą tę sprzedaż. Każdy, kto sprzedaje alkohol musi zakupić kasę fiskalną i prowadzić na niej ewidencję sprzedaży, wydając przy tym każdemu klientowi paragon fiskalny. Dlatego też nawet jeśli szkoła, rzemieślnicy czy strażacy zdecydują się na sprzedaż alkoholu na festynie, zobowiązani będą do zakupienia kasy fiskalnej i prowadzenia ewidencji sprzedaży.

 

Aktualności:

gtyy rty jyu

Rysunki dzieci w Urzędzie Z naszych podatków dla nas "Weź paragon"

001.pdf 002.pdf 004.pdf www.znaszychpodatkow.pl

 

 

 

Wszelkie uwagi prosimy kierować
na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Alarmuj !!!!! - Państwa obserwacje.

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 

 


 


 

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

EU Cookie Directive Module Information